ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้ You Can Do It./ You Can Make It. คุณทำได้

ภาษาอังกฤษที่เพื่อนๆ หรือไม่ว่าจะเป็นเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายก็ตาม ประโยคง่ายๆที่ควรรู้และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเราก็คือคำว่า 'You Can Do It' ครับ

คำนี้ไม่เพียงแค่บอกให้เขารู้ว่าเขามีความสามารถ(Ability)ทำสิ่งใดสิ่งได้เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยคที่ให้กำลังใจคนได้ดีอีกด้วยประโยคหนึ่งครับ

เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง 4 ประโยคครับ

You can do it.
ยู แคน ดู อิท
คุณทำได้

You could do it.
ยู คู้ลด์ ดู อิท
คุณทำได้

You can make it.
ยู แคน เมค อิท
คุณทำได้

You could make it .
ยู คู้ลด์ เมค อิท
คุณทำได้

คิดว่ามีประโยชน์หรือไม่ครับสำหรับประโยคที่นำมาฝากในวันนี้???

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: You can do it.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Could คู้ลด์ สามารถ
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
It อิท มัน
Make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น