4 รูปแบบวิธีการแต่งรูปประโยคภาษาอังกฤษ "Do I Trust You?" : "ฉันเชื่อใจท่านไหม"

"ท่านเชื่อใจฉันไหม" "ฉันเชื่อใจท่านได้ไหม" ภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษวันนี้ ผมได้นำคำศัพท์ "Trust" มาเป็นคำกริยาหลักในการแต่งประโยคในหลายๆรูปแบบครับ โดยมีการเปลี่ยนประธานของประโยคและผันรูปกริยาให้สอดคล้องกันไปตามหลักไวยากรณ์ครับ

ขอเกริ่นด้วยประโยคที่มักได้ยินกันอยู่บ่อยๆก่อนครับ

Can I trust you?
แคน ไอ ทรัสทฺ ยู
ฉันเชื่อใจท่านได้ไหม

Do you trust me?
ดู ยู ทรัสทฺ มี
ท่านเชื่อใจฉันไหม

Do you trust yourself?
ดู ยู ทรัสทฺ ยัวร์เซล์ฟ
ท่านเชื่อใจตัวท่านเองหรือเปล่า

Do you trust your intuition?
ดู ยู ทรัสทฺ ยัวร์ อินทูอิช'เชิน
ท่านเชื่อใจการหยั่งรู้ของท่านเองหรือไม่

Do you trust your instinct?
ดู ยู ทรัสทฺ ยัวร์ อิน'สทิงคทฺ
ท่านเชื่อใจสัญชาตญาณของท่านหรือไม่


1.แนวประโยคบอกเล่า

He trusts you .
ฮี ทรัสทฺส ยู
เขาเชื่อใจคุณ

She trusts me .
ชี ทรัสทฺส มี
หล่อนเชื่อใจฉัน

It trusts itself .
อิท ทรัสทฺส อิทเซลฟฺ'
มันเชื่อใจตัวเอง

I trust you .
ไอ ทรัสทฺ ยู
ฉันเชื่อใจคุณ

You trust her .
ยู ทรัสทฺ เฮอร์
ท่านเชื่อใจหล่อน

We trust Michael .
วี ทรัสทฺ ไมเคิล
พวกเราเชื่อใจไมเคิล

They trust us .
เธ ทรัสทฺส อัส
พวกเขาเชื่อใจพวกเรา

Jim trusts everyone .
จิม ทรัสทฺส เอฟเวอรี่วัน
จิมเชื่อเชื่อใจทุกคน

Peter and Jane trust them .
ปีเตอร์ แอนด์ แจน ทรัสทฺ เธ็ม
ปีเตอร์และแจนเชื่อใจพวกเขา

2.แนวประโยคคำถาม

Does he trusts you ?
ดาส ฮี ทรัสทฺส ยู !
เขาเชื่อใจท่านไหม

Does she trusts me ?
ดาส ชี ทรัสทฺส มี
หล่อนเชื่อใจฉันไหม

Does it trust itself ?
ดาส อิท ทรัสทฺ อิทเซลฟฺ'
มันเชื่อใจตัวมันเองไหม

Do I trust you ?
ดู ไอ ทรัสทฺ ยู
ฉันเชื่อใจท่านไหม

Do you trust her ?
ดู ยู ทรัสทฺ เฮอร์
ท่านเชื่อใจหล่อนไหม

Do we trust Michael ?
ดู วี ทรัสทฺ ไมเคิล
พวกเราเชื่อใจไมเคิลไหม

Do they trust Janie ?
ดู เธ ทรัสทฺ เจนี่
พวกเขาเชื่อใจเจนี่ไหม

Does Jim trust everyone ?
ดาส จิม ทรัสทฺ เอฟเวอรี่วัน
จิมเชื่อใจทุกคนไหม

Do Peter and Jane trust them ?
ดู ปีเตอร์ แอนด์ แจน ทรัสทฺ เธ็ม
ปีเตอร์และแจนเชื่อใจพวกเขาไหม

3.แนวประโยคคำตอบรับ

Yes, he trusts you .
เยส ฮี ทรัสทฺส ยู
ใช่ เขาเชื่อใจท่าน

Yes, she trusts you .
เยส ชี ทรัสทฺส ยู
ไช่ หล่อนเชื่อใจท่าน

Yes it trusts itself .
เยส อิท ทรัสทฺส อิทเซลฟฺ'
ใช่ มันเชื่อใจตัวเอง

Yes, I trust you .
เยส ไอ ทรัสทฺ ยู
ใช่ ฉันเชื่อใจท่าน

Yes, I trust her .
เยส ไอ ทรัสทฺ เฮอร์
ไช่ ฉันไม่เชื่อใจหล่อน

Yes, we trust Michael .
เยส วี ทรัสทฺ ไมเคิล
ไช่ พวกเราเชื่อใจไมเคิล

Yes, they trust Janie .
เยส เธ ทรัสทฺ เจนี่
ใช่ พวกเขาเชื่อใจจิม

Yes, Jim trusts everyone .
เยส จิม ทรัสทฺส เอฟเวอรี่วัน
ไช่ จิมเชื่อใจทุกคน

Yes, Peter and Jane trust them .
เยส ปีเตอร์ แอนด์ แจน ทรัสทฺ เธ็ม
ใช่ ปีเตอร์และแจนเชื่อใจพวกเขา

4.แนวประโยคคำตอบปฎิเสธ

No, he doesn't trusts you .
โน ฮี ดาสเซิ่น ทรัสทฺส ยู
ไม่ เขาเชื่อใจท่าน

No, she doesn't trust me .
โน ชี ดาสเซิ่น ทรัสทฺ มี
ไม่ หล่อนไม่เชื่อฉัน

No, it doesn't trust itself .
โน อิท ดาสเซิ่น ทรัสทฺ อิทเซลฟฺ'
ไม่ มันไม่เชื่อใจตัวเอง

No, I don't trust you .
โน ไอ ด็อน'ท ทรัสทฺ ยู
ไม่ ฉันไม่เชื่อใจท่าน

No, I don't trust her .
โน ไอ ด็อน'ท ทรัสทฺ เฮอร์
ไม่ ฉันไม่เชื่อใจหล่อน

No, we don't trust Michael .
โน วี ด็อน'ท ทรัสทฺ ไมเคิล
ไม่ พวกเราไม่เชื่อใจไมเคิล

No, they don't trust Janie .
โน เธ ด็อน'ท ทรัสทฺ เจนี่
ไม่ พวกเขาเชื่อใจเจนี่

No, Jim doesn't trust everyone .
โน จิม ดาสเซิ่น ทรัสทฺ เอฟเวอรี่วัน
ไม่ จิมไม่เชื่อใจใครๆ

No, Peter and Jane don't trust them .
โน ปีเตอร์ แอนด์ แจน ด็อน'ท ทรัสทฺ เธ็ม
ไม่ ปีเตอร์และแจนไม่เชื่อใจพวกเขา

ขอตัวลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
Andแอนด์และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Anyoneเอนี่วันใคร
Doดูทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Doesดาสทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
Doesn'tดาสเซิ่นอย่า ไม่ ห้าม (ย่อมาจาก Does not)
Don'tด็อน'ทอย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
Everyoneเอฟเวอรี่วันแต่ละ ทั้งหมด
Heฮีpron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
Herเฮอร์หล่อน
Iไอกระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Itอิทมัน
Itselfอิทเซลฟฺ'pron. ตัวมันเอง, ตัวของมันเอง, ตัวเอง, ตัวเดียว, คนเดียว, อันเดียว
Janeแจนแจน - ชื่อคน(ผู้หญิง)
Jimจิมจิม ชื่อคน(ผู้ชาย)
Meมีกระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Michaelไมเคิลคนชื่อไมเคิล
Noโนadv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Peterปีเตอร์ปีเตอร์ ชื่อคน(ผู้ชาย)
Sheชีหล่อน เธอ
Themเธ็มพวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
Theyเธมันทั้งหลาย
Trustทรัสทฺn. ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความมั่นใจ, ความหวัง, สิ่งที่ไว้ใจได้, บุคคลที่ไว้ใจได้, บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้, ความรับผิดชอบ, การฝากฝัง, ความพิทักษ์, ความอุปถัมภ์,การปกครอง, สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ"
Trustsทรัสทฺสn. ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความมั่นใจ, ความหวัง, สิ่งที่ไว้ใจได้, บุคคลที่ไว้ใจได้, บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้, ความรับผิดชอบ, การฝากฝัง, ความพิทักษ์, ความอุปถัมภ์,การปกครอง, สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ"
Weวีพวกเรา
Youยูท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น