[[การบอกต่อปากต่อปาก]]=[[Word Of Mouth]] ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ

การแพร่กระจายเรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการโฆษณาสินค้าที่มีประสิทธิมากกว่าวิธีใดๆคือ "การบอกปากต่อปาก" ครับ ที่ว่าทรงประสิทธิภาพและเห็นประสิทธิผลก็คือ การที่ผู้ที่ใช้สินค้าหรือสิ่งของนั้นๆแล้วได้ผลเห็นกับตาของตนเองแล้วจึงได้นำไปบอกเล่าต่อให้คนอื่นๆฟังกันเป็นทอดๆไปเรามาดูภาษาอังกฤษสำหรับการใช้คำว่า "การบอกปากต่อปาก" มาแต่งประโยคกันเลยดีไหมครับ


"Word of Mouth" is one of the best ways to market a product.
เวิร์ด ออฟ เมาธ อิส วัน ออฟ เดอะ เบสท เวย์ส ทู มาร์ค'คิท เอ/อะ พรอด'ดัคทฺ
"การพูดปากต่อปาก" ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์(สินค้า)


หากท่านกำลังทำธุรกิจอยู่ วิธีที่จะขยายธุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น ไม่ว่าท่านจะมี Promotion ลด แลก แจก แถม อย่างสุดยอดแล้วก็ตาม ก็คงยังไม่เท่ากับ....... 

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า หากลูกค้าของท่านพอใจ(satisfy)ในตัวสินค้าหรือบริการของท่านแล้วและมีการเล่าหรือบอกต่อกันไปปากต่อปาก นั่นก็คือ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจของท่านนั่นเองครับ

See you again next time.
Bye.

<>


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
best เบสท {bested, besting, bests} adj., adv. ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า Synonym: outdo Anonym: lose
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
market มาร์ค'คิท n. ตลาด, การค้าขาย, กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย, การตลาด, ธุรกิจ, ความต้องการสินค้า, กลุ่มผู้ซื้อ, ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด, นำสู่ตลาด, ขาย
mouth เมาธ n. ปาก, ช่องปาก, โพรงปาก, N. การพูดโอ้อวด relate:{การคุยโต}{การคุยเขื่อง} syn:(sass)(backtalk) VI. พูด relate:{คุย}{ออกเสียง} syn:(talk)(speak)(utter)(verbalize)(vocalize) ant:(silence) VT. กดด้วยปาก relate:{กัด}{ถูด้วยปาก} N. การพูด relate:{การเอ่ยปาก}{คำพูด}
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
one วัน adj., n. หนึ่ง, เดียว, เดี่ยว, แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง, สิ่งหนึ่ง
product พรอด'ดัคทฺ n. ผลิตภัณฑ์, ผลิตผล, ผลคูณ N. ผลิตผล relate:{ผลิตภัณฑ์}{สินค้า}{ของที่ประกอบขึ้น} syn:(stock)(goods) N. ผลที่เกิดขึ้น syn:(result)(output)(outcome) N. สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี relate:{สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี}N. ผลคูณ relate:{ผลของการคูณ}
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
ways เวย์ส n. ทาง, ระยะทาง, วิธีการ, รูปแบบ, แผน, นิสัย, ความเคยชิน, สภาพการณ์, ขอบเขต, อาชีพ, จุด, สิทธิการผ่าน, ประสบการณ์, adv. จากที่นี่, มากมาย, ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)
word เวิร์ด "n. คำ, คำศัพท์, คำพูด, ถ้อยคำ, ศัพท์, ศัพท์โดด ๆ ,
ภาษา, เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด, ทำให้เป็นคำพูด words
คำพูดถ้อยคำ, คำสนทนา, เนื้อเพลง, การออกเสียง, คำสัญญา, คำมั่น, คำผ่าน,
คำสั่ง, คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป)"
word of mouth เวิร์ด ออฟ เม้าทฺ idiom การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.


See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น