Idle Time Expired. Session Has Been Idle Over Its Time Limit. : เวลาอยู่เฉยๆ(ที่ตั้งไว้)หมดลงแล้ว ช่วงระยะเวลาที่(ระบบ)ไม่ขยับเกินเวลาที่กำหนดไว้

คำว่า "Idle time" แปลว่าอะไร มันจะปรากฏขึ้นมาเวลาที่เราปล่อยหน้าจอคอมใว้เฉยๆ แปลภาษาอังกฤษประโยคเต็มๆด้วยกันเลยครับ
ดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ "Idle time" กันดังกลุ่มประโยคที่ต่อเนื่องกันด้านล่างนี้ครับ

Idle time expired.
ได'เดิล ไทม์ เอคซไพ'เออ'ดฺ
เวลาอยู่เฉยๆ(ที่ตั้งไว้)หมดลงแล้ว

Session has been idle over its time limit.
เซส'เชิน แฮส บีน ได'เดิล โอ'เวอะ อิทซฺ ไทม์ ลิม'มิท
ช่วงระยะเวลาที่(ระบบ)ไม่ขยับเกินเวลาที่กำหนดไว้

It will be disconnected in 2 minutes.
อิท วิล บี อิน ทู มินนิทส์
มันจะถูกตัดการเชื่อมต่อภายใน 2 นาที

Press any key now to continue session.
เพรส เอน'นี คี เนา ทู คันทิน'นิว เซส'เชิน
กดปุ่มใดๆเพื่อยกเลิกการถูกตัดการเชื่อมต่อ


ประโยคลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นก็ต่อเมื่อเราใช้งานระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ และระบบนั้นๆค่อนข้างจะ strict เรื่องความลับหรือการรั่วไหลของข้อมูล

ดังนั้น IT administration ก็จะตั้งระบบไว้ในลักษณะว่าถ้าไม่มีการ input ข้อมูลใดๆเลยในระยะเวลาช่วงหนึ่ง เช่น ภายใน 5 นาทีเป็นต้น ระบบก็จะปิดตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Sign out หรือภาษาบ้านๆของผมก็คือระบบมันจะดีดออกจากหน้าจอการใช้งานอัตโนมัติครับ

เขาติ๊ดต่างว่าถ้าระบบมันไม่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องก็เสมือนกับว่า User(ผู้ใช้งาน) ได้ลุกออกไปจากหน้าจอ เขาก็ตั้งระบบให้มันปิดหน้าจอระบบการทำงานของตัวมันเองซะ ไม่งั้นอาจมีคนอื่นผ่านมาและเข้าไป Hack ข้อมูลเอาได้ ว่าจังซั่นเด้


ลาแล้วครับ
Bye,
ไมเคิล เล้ง

Vocabulary
Pronunciation
Translation
2 ทู สอง เลข 2
any เอน'นี adj., adv., pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง, เลย, ไหน, ใด ๆ , ทุก, ทั้งหมด, ใครก็ได้ Synonym: one, whatever, whichever)
be บี (am/are/is/, was/were, been) vi. เป็น, อยู่, คือ, ใช่
been . บีน pp. ของ be -Conf. gone VI. เป็น relate:{อยู่}{คือ} syn:{be}
continue คันทิน'นิว {continued, continuing, continues} vi. ติดต่อ, ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง, . Synonym: . continuable adj. ดูcontinue continuedly adv. ดูcontinue continuedness n. ดูcontinue continuer n. ดูcontinue continuingly adv. ดูcontinue
disconnected ดิสคอนเนค'ด vt. ตัด, แยก. Synonym: . disconnecter n . disconnective adj.
expired เอคซไพ'เออ'ดฺ {expire, expiring, expires} v. หายใจออก, ยุติ, หมดอายุ, ตาย. Synonym: . expirer n. ###S. perish
has แฮส {have, had, had, having,} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
idle ได'เดิล adj. ไม่ทำงาน, ว่าง, เฉย ๆ , เกียจคร้าน, อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล, ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไร้สาระ, หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์). vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์, เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ , ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
its อิทซฺ pron. ของมัน. ดูitself
key คี n. ลูกกุญแจ, กุญแจ, กุญแจไขรหัส, กุญแจไขปัญหา, คู่มือ, คำไขปัญหา,อุปกรณ์, หัวใจ, สิ่งสำคัญ, คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด, ระดับเสียง, น้ำเสียง, สลัก, หินโค้ง adj. สำคัญ, แก่นสาร, หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม, ใส่สลัก, ปรับ, ปรับสี, ปรับภาพ, ปรับเสียง
limit ลิม'มิท {limited, limiting, limits} n. ขอบเขต, เขต, เขตจำกัด, ขีดจำกัด,วงจำกัด, จำนวนจำกัด. vt. จำกัด, กำหนด, ขีดขั้น. Synonym: . limitable adj. ดูlimit limitableness n. ดูlimit limiter n.ดูlimit limitation n. ดูlimit
minutes มินนิทส์ n. นาที, ระยะเวลาอันสั้น, การสรุป, บันทึกความจำ, adj.ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว, ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ, เล็กมาก,เล็กน้อยมาก, ไม่สำคัญ, สำคัญเล็กน้อย, เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt.จับเวลาเป็นนาที, บันทึกเป็นนาที
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
over โอ'เวอะ prep. เหนือ, บน, เหนือกว่า, สูงกว่า, เกินกว่า, มากกว่า, เกิน, ตลอด, ทั่ว, ตลอด, ทั่วตัว, ให้ตลอด, หมด, ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ, ข้าม, เลย, พลิก, เปลี่ยนข้าง, อีกครั้ง, ต่อเนื่อง, เกิน, ตลอด, ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้าทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป, เบื้องบน, เกิน, ส่วนใหญ่, มากเกินไป, เลย, ผ่าน, อดีต n. ส่วนเกิน
press เพรส vt., vi., n. (การ) กด, ทับ, อัด, บีบ, รัด, กอดรัด, แนบ,คั้น, ดัน, รบกวน, บีบคั้น, กระตุ้น, ผลักดัน, เน้น, เร่ง, บังคับ,รุกเร้า, เบียดไปข้างหน้า, เครื่องบด (เครื่องอัด....), เครื่องพิมพ์, แท่นพิมพ์, โรงพิมพ์, สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน, ฝูงชน, ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
session เซส'เชิน n. การนั่งประชุม, สมัยประชุม, ระยะการประชุม, ภาคการศึกษา Synonym: . sessional adj. ###S. sitting, period, term
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
will วิล auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น