Would You Help Us Make Our Website Better By Completing Our Short Survey ? คุณต้องการช่วยกรอกแบบสอบถามสั้นๆของเราเพื่อนำไปปรับปรุงเวปไซท์ให้ดีขึ้นหรือไม่

ตีแตกภาษาอังกฤษวันนี้ จะนำประโยคภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งที่พบเห็นบ่อยมาก โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตครับ

เพราะว่าประโยคดังกล่าวนั้น เจ้าของเวปไซท์จะใช้เป็นประโยคขอความช่วยเหลือให้ผู้ท่องเวปเข้าไปกรอกแบบสอบถามเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลหรือนำไปปรับปรุงพัฒนาเวปไซท์ของเขาเองครับ

ประโยชน์ได้รับในประโยคนี้คือ

-สามารถนำไปใช้เป็นประโยคคำถามขอความช่วยเหลือได้ โดยเฉพาะผู้มีเวปไซท์
-ดัดแปลใช้เป็นประโยคคำถามอื่นๆที่คล้ายๆกันได้เป็นอย่างดี
-สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
-รู้คำศัพท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น website เวปไซท์ better ดีกว่า completing ทำให้สมบูรณ์ survey การสำรวจ เป็นต้น

รูปประโยค

Would you help us make our website better by completing our short survey ?
วูล์ด ยู เฮล์ป อัส เมค เอาเออร์ เวบไซท์ เบ็ตเตอร์ บาย คัมพลีท' เอาเออร์ ชอร์ท เซอเว'
กรุณากรอกแบบสอบถามสั้นๆของเราเพื่อนำไปปรับปรุงเวปไซท์ให้ดีขึ้นได้หรือไม่

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:Would you help us make our website better by completing our short survey ?

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Better เบ็ตเตอร์ ดีกว่า ดีขึ้น
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Completing คัมพลีท' {completed, completes} adj. สมบูรณ์, เสร็จ, สำเร็จ, ครบ, สมบูรณ์, พร้อม, เต็มที่, สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ครบ, ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ
Help เฮล์ป v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ
Make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
Our เอาเออร์ ของพวกเรา
Short ชอร์ท สั้น ย่อ เตี๊ย เกรียน น้อย ใกล้ ห้วน
Survey เซอเว' vt., vi., n. (การ) สำรวจ, รังวัด, ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจตรา Synonym: . surveyable adj.
Us อัส เรา
Website เวบไซท์ เวบไซท์
Would วูล์ด จะ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น