ศัพท์ที่ควรรู้กับประโยค "Do You Believe Her?" ท่านเชื่อหล่อนไหม

เรามาแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้คำกริยา "Believe(s)" กับประธานในรูปต่างๆ คือ ทั้งเอกพจน์ พหูพจน์ 

ประโยคบอกเล่า 

He believes you .
ฮี บีลีฟว์ส ยู
เขาเชื่อคุณ

She believes me .
ชี บีลีฟว์ส มี
หล่อนเชื่อฉัน

It believes itself .
อิท บีลีฟว์ส อิทเซลฟฺ'
มันเชื่อตัวเอง

I believe you .
ไอ บีลีฟว์ ยู
ฉันเชื่อคุณ

You believe her .
ยู บีลีฟว์ เฮอร์
ท่านเชื่อหล่อน

We believe Michael .
วี บีลีฟว์ ไมเคิล
พวกเราเชื่อไมเคิล

They believes us .
เธ บีลีฟว์ส อัส
พวกเขาเชื่อพวกเรา

Jim believes everyone .
จิม บีลีฟว์ส เอฟเวอรี่วัน
จิมเชื่อเชื่อทุกคน

Peter and Jane believe them .
ปีเตอร์ แอนด์ แจน บีลีฟว์ เธ็ม
ปีเตอร์และแจนเชื่อพวกเขา

ประโยคคำถาม

Does he believes you ?
ดาส ฮี บีลีฟว์ส ยู
เขาเชื่อท่านไหม

Does she believes me ?
ดาส ชี บีลีฟว์ส มี
หล่อนเชื่อฉันไหม

Does it believe itself ?
ดาส อิท บีลีฟว์ อิทเซลฟฺ'
มันเชื่อตัวมันเองไหม

Do I believe you ?
ดู ไอ บีลีฟว์ ยู
ฉันเชื่อท่านไหม

Do you believe her ?
ดู ยู บีลีฟว์ เฮอร์
ท่านเชื่อหล่อนไหม

Do we believe Michael ?
ดู วี บีลีฟว์ ไมเคิล
พวกเราเชื่อไมเคิลไหม

Do they believe Janie ?
ดู เธ บีลีฟว์ เจนี่ !
พวกเขาเชื่อเจนี่ไหม

Does Jim believe everyone ?
ดาส จิม บีลีฟว์ เอฟเวอรี่วัน !
จิมเชื่อทุกคนไหม

Do Peter and Jane believe them ?
ดู ปีเตอร์ แอนด์ แจน บีลีฟว์ เธ็ม
ปีเตอร์และแจนเชื่อพวกเขาไหม

ประโยคคำตอบรับ 

Yes he believes you .
เยส ฮี บีลีฟว์ส ยู
ใช่ เขาเชื่อท่าน

Yes she believes you .
เยส ชี บีลีฟว์ส ยู
ไช่ หล่อนเชื่อท่าน

Yes it believes itself .
เยส อิท บีลีฟว์ส อิทเซลฟฺ'
ใช่ มันเชื่อตัวเอง

Yes I believe you .
เยส ไอ บีลีฟว์ ยู
ใช่ ฉันเชื่อท่าน

Yes I believe her .
เยส ไอ บีลีฟว์ เฮอร์
ไช่ ฉันไม่เชื่อหล่อน

Yes we believe Michael .
เยส วี บีลีฟว์ ไมเคิล
ไช่ พวกเราเชื่อไมเคิล

Yes they believe Janie .
เยส เธ บีลีฟว์ เจนี่
ใช่ พวกเขาเชื่อจิม

Yes Jim believe everyone .
เยส จิม บีลีฟว์ เอฟเวอรี่วัน
ไช่ จิมเชื่อทุกคน

Yes Peter and Jane believe them .
เยส ปีเตอร์ แอนด์ แจน บีลีฟว์ เธ็ม
ใช่ ปีเตอร์และแจนเชื่อพวกเขา

ประโยคคำตอบปฏิเสธ 

No he doesn't believes you .
โน ฮี ดาสเซิ่น บีลีฟว์ส ยู
ไม่ เขาเชื่อท่าน

No she doesn't believe me .
โน ชี ดาสเซิ่น บีลีฟว์ มี
ไม่ หล่อนไม่เชื่อฉัน

No it doesn't believe itself .
โน อิท ดาสเซิ่น บีลีฟว์ อิทเซลฟฺ'
ไม่ มันไม่เชื่อตัวเอง

No I don't believe you .
โน ไอ ด็อน'ท บีลีฟว์ ยู
ไม่ ฉันไม่เชื่อท่าน

No I don't believe her .
โน ไอ ด็อน'ท บีลีฟว์ เฮอร์
ไม่ ฉันไม่เชื่อหล่อน

No we don't believe Michael .
โน วี ด็อน'ท บีลีฟว์ ไมเคิล
ไม่ พวกเราไม่เชื่อไมเคิล

No they don't believe Janie .
โน เธ ด็อน'ท บีลีฟว์ เจนี่
ไม่ พวกเขาเชื่อเจนี่

No Jim doesn't believe everyone .
โน จิม ดาสเซิ่น บีลีฟว์ เอฟเวอรี่วัน
ไม่ จิมไม่เชื่อไครๆ

No Peter and Jane believe them .
โน ปีเตอร์ แอนด์ แจน บีลีฟว์ เธ็ม
ไม่ ปีเตอร์และแจนไม่เชื่อพวกเขา

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Believe บีลีฟว์ เชื่อ เชื่อถือ ไว้วางใจ มีศรัทธา
Believes บีลีฟว์ส เชื่อ เชื่อถือ ไว้วางใจ มีศรัทธา
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
Doesn't ดาสเซิ่น อย่า ไม่ ห้าม (ย่อมาจาก Does not)
Everyone เอฟเวอรี่วัน แต่ละ ทั้งหมด ทุกคน
He ฮี pron. เขาผู้ชาย, คนนั้น, ใครก็ได้ n. ผู้ชาย, สัตว์ตัวผู้
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Itself อิทเซลฟฺ' pron. ตัวมันเอง, ตัวของมันเอง, ตัวเอง, ตัวเดียว, คนเดียว, อันเดียว
Janie เจนี่ เจนี่ ชื่อคน(ผู้หญิง)
Jim จิม จิม ชื่อคน(ผู้ชาย)
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Peter ปีเตอร์ ปีเตอร์ ชื่อคน(ผู้ชาย)
She ชี หล่อน เธอ
Them เธ็ม พวกเขาทั้งหลาย (รูปกรรมของ they)
They เธ มันทั้งหลาย
We วี พวกเรา
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น