We'd Like Your Feedback. (Thai: เราต้องการผลสะท้อนกลับ) "Feedback" แปลว่า?

ทำไมจึงต้องการผลสะท้อนกลับ เมื่อทำกิจกรรมอย่างไดอย่างหนึ่ง

ในทุกๆกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว โดยเฉพาะที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เพราะคนมีชีวิตจิตใจและสามารถสื่อสารหรือแสดงออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรืออากัปกิริยาต่างๆครับ

โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการโฆษณาตัวสินค้า เมื่อทำการลงทุนลงแรงและมันสมองคิดการโฆษณาดังกล่าวขึ้นมาแล้ว ผลที่ต้องการคืออะไร นั่นคือโจทย์หลักสำคัญครับ

ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ คำตอบคือ

1. ดี(เพิ่มขึ้น xx% )
2. ปลานกลาง( xx%)
3. เท่าเดิม

ผู้รับสารจากการโฆษณาดังกล่าวรู้สึกอย่างไร

1. ชื่นชอบ
2. เฉยๆ
3. ไม่ชอบ

ตัวอย่างดังกล่างภาษาอังกฤษเรียกว่า "Feedback" ครับ

ประโยชน์ของการได้รับทราบผลสท้อนกลับหรือ "Feedback" คือจะได้นำไปปรับปรุงกิจกรรมนั้นๆให้ดีขึ้น ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับสารได้แม่นยำมากขึ้นเป็นต้นครับ

เรามาตีแตกประโยคภาษาอังกฤษกันเลยครับ

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) We'd like your feedback.
English pronunciation (คำอ่าน) วี วูด ไลค์ ยัวร์ ฟีดแบค
Translation (แปล) เราต้องการผลสะท้อนกลับ
Thai pronunciation (คำอ่าน) rao tongkan phon-sa-thon-klap
Tense (รูปกาล) Present tense

เป็นประโยคร้องขออย่างสุภาพครับ

We'd ลดรูปมาจากคำเต็มว่า We would ครับ

ถ้าเราจะดูประโยคที่ต้องใช้ร่วมกันก็มี เช่น

Okay, I will give you a hand.
โอเค ไอ วิล กิฟ ยู อะ แฮนด์
โอเค ฉันจะให้ความร่วมมือกับคุณ

*give you a hand ไม่ได้หมายความว่า เอามือให้คุณนะครับ จะไปตัดเอามือมาให้เขาอย่างนั้น คำนี้เป็นสำนวน ใช้สำหรับเมื่อมีใครมาขอความร่วมือหรือความช่วยเหลือ ถ้าเราจะให้ความร่วมกับเขาก็ใช้ประโยคดังว่าครับ

ถ้าไม่สดวกที่จะช่วย ก็ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลครับว่า

I apologize for that, I am afriad I coulnd do that for you. Because, bla bla bla...
ไอ อโพโลไจซ์ ฟอร์ แดท ไอ แอม อัฟเฟรด ไอ คู้ด ดู แดท ฟอร์ ยู บีคอส บลา บลา บลา
ฉันต้องขออภัยด้วยจริงๆ ฉันเกรงว่าจะทำให้ไม่ได้(ไม่สดวก) เพราะว่า ....(ใส่เหตุผลลงไปในประโยคครับ)

Vocabulary (ศัพท์)
would จะ อยากจะ ต้องการ
like ชอบ
would+like ต้องการ อยากจะ
your ของท่าน
feedback ผลสะท้อนกลับ

สวัสดีครับ

<>

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น