"Reply This Email / Respond Email / Let Me Know Please." : "การขอให้ตอบอีเมล์" | ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day

เอาอีก! เอาอีก! เอาภาษาอังกฤษประโยคดีๆมาฝากกันครับ เดี๋ยวนี้ตามบริษัทหรือหน่วยต่างๆล้วนติดต่อกันทางอีเมล์(E-mail)กันส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าอีเมล์เป็นหลักฐานที่สามารถเก็บไว้อ้างอิงได้ครับ เรามาดูประโยคลงท้าย ขอให้ตอบกลับอีเมล์ กันครับ 


วันนี้เรามาพูดถึงการเขียนอีเมล์ถึงลูกค้าแล้วเราต้องการให้เขาเขียนเมล์ตอบมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับทราบเรื่องที่เราได้ส่งเมล์ให้ไปแล้วนั้นใช้ประโยคนี้ครับ
Please let me know.
พลีส เลท มี โนว์
กรุณาตอบกลับด้วย
*ประโยคนี้ต้องการให้ตอบอีเมล์แต่ไม่เน้นมากนัก เพราะ let me know แปลตามตัวว่า “แจ้งให้ฉันทราบด้วย”
Please reply this email.
พลีส รีพลาย ดีส อีเมล์
กรุณาตอบกลับด้วย
*ประโยคนี้เป็นการเน้นว่าต้องการให้ตอบอีเมล์ด้วย
Please respond by email.
พลีส เรสปอนด์ บาย อีเมล์
กรุณาตอบกลับด้วย

*ประโยคนี้เน้นให้ตอบกลับทางอีเมล์ สังเกตุจากคำว่า by email เท่านั้นครับ ไม่ต้องการให้ตอบด้วยวิธีอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ เป็นต้นแล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง


See more another words:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  by บาย prep. โดย, ไปยัง, ข้าง, อยู่ข้าง, ใกล้, ติดตัว, ไปทาง, ทาง, หันไปทาง, จาก, ผ่าน, ผ่านไป, ผ่านข้าง, ของ, อาศัย, ใช้, ที่, ทีละ, ต่อ adj. อยู่ใกล้, ใกล้ -Conf. with
  email อีเมล์ N. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ relate:{การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์} syn:(E-mail)(email)(e-mail)
  know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
  let เล็ท {let, let, let, letting, lets} vt. ให้, อนุญาต, ขอให้,ปล่อย, ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.)-Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง, ลดลง)
  me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
  please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
  reply รีพลาย vi. ตอบ, ตอบได้, สนองตอบ, สะ-ท้อน, ก้องกลับ, ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ, การตอบ, การตอบแก้, Synonym: . replier n.
  respond รีสพอนดฺ' vi. ตอบ, พูดตอบ, ตอบสนอง, โต้ตอบ, ขานรับ, รับ, vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ, ฝาผนังที่ต่อกัน Synonym: reply Anonym: ignore
  this ธิส DET. (คน, สิ่ง) นี้ syn:{the}(that) PRON. นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว) syn:{the one}{this one}(that) ADV. ขนาดนี้relate:{ถึงเพียงนี้}{เท่านี้}
  team ทีม n. กอง, หน่วย, คณะ, ชุดนักกีฬา, กลุ่มคน, กลุ่มสัตว์. vt., vi.รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย, ขนส่งเป็นกลุ่ม, ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ, ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว
  the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
  that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
  themselves เธม'เซลซฺ' pron., pl. พวกเขา, พวกเขาเหล่านั้น

   1 ความคิดเห็น:

   1. น่าจะเป็นประโยชน์โดยจดหมายของฝ่ายขาย (Sales) ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service :: CS)

    ตอบลบ