วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

I've Had Enough Of Your Advice So Just Get Off My Case. : ฉันพอแล้วกับคำแนะนำของคุณ ไม่ต้องเสือกแล้ว

"อย่ามาเสือก" "อย่ามาวิจารณ์" "อย่ามายุ่ง" ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่ง ก็คือ get off someone's case เป็นคำสแลงครับ(Slang)

ผมเขียนประโยคตัวอย่างการนำไปใช้งานข้างล่างนี้ครับ


I've had enough of your advice, so just get off my case.
ไอ'ว แฮด อีนัฟ' ออฟ ยัวร์ แอดไวสฺ' โซ จัสท์ เก็ท ออฟ มาย เคส
ฉันพอแล้วกับคำแนะนำของคุณ ไม่ต้องเสือกแล้ว


คำศัพท์ case แปลเป็นภาษาไทยได้หลายความหมาย สามารถดูเพิ่มเติมได้ในตารางด้านล่างครับ

ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
advice แอดไวสฺ' n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน Synonym: counsel, notification)
case เคส {cased, casing, cases} n. เรื่อง, กรณี, สภาพ, ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน, ตัวอย่างที่เป็นจริง, รูปการ, โรค, คนไข้, ราย,ข้อสนับสนุน, การฟ้องร้อง, คดี, กล่อง, ลัง, หีบ, ปลอกหุ้ม, ปลอก, ซอง,
อุปกรณ์บรรจุ, ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง, หีบ ฯลฯ)ห่อหุ้ม, ล้อม, ตรวจสอบดู
enough อีนัฟ' {enjoyed, enjoying, enjoys} v. ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่ เพลิดเพลินกับ ชอบ, พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
get off someone's case เก็ทออฟซัมวัน'ส เคส v.slang อย่ายุ่ง อย่าเสือก
had แฮด {have, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
i've ไอ'ว ย่อมาจาก I have = ฉันมี ฉันได้
just จัสท์ adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
my มาย pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
so โซ "adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ, มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,
ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย"
your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น: