บทความ

If You Find The Best, Forget The Rest(s) : ถ้าคุณพบสิ่ง(คน)ที่ดีที่สุดแล้ว ก็จงลืมสิ่ง(คน)ที่เหลือซะเถอะ

"Where is the Bang Rak District Office ? : สำนักงานเขตบางรักอยู่ที่ไหนคะ/ครับ"