วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Have You Ever Had a [Loan] From Any Bank? : (Thai: คุณเคย กู้เงินธนาคารมั้ย)

ท่านเคยกู้งินหรือว่าเป็นผู้ให้กู้บ้างไหมครับ ภาษาอังกฤษที่เป็นทั้งคำนามและกริยาเกี่ยวการกู้เงินคือ [Loan] ครับ

ผมนำประโยคต่างๆที่มีคำว่า [Loan] ตามที่เกริ่นไว้มาแบ่งปันและตีแตกภาษาอังกฤษกันดังต่อไปนี้ครับ

If you buy a house, you can usually choose to repay the loan over as much as 30 years.
อีฟ ยู บาย อะ เฮ้าส์ ยู แคน ยูสชวลลี่ ชูส ทู รีเปย์ เดอะ โลน โอเว่อร์ แอส มัส แอส เทอร์ตี้ เยียร์
ถ้าคุณซื้อบ้าน สามารถเลือกการจ่ายเงินกู้ได้สูงสุดถึง 30 ปี


Image source: indianist.com

Every bank has loans for homeowners.
เอเวอรี่ แบงค์ส แฮส โลนส ฟอร์ โฮมโอนเนอร์ส
ทุกธนาคารมีเงินให้ผู้มีบ้านกู้

Rate personal loans of banks in Thailand are typical 28 % apr [Annual Percentage Rate] variable.
เรท เพอร์ซันนัล โลนส ออฟ แบงค์ส อิน ไทยแลนด์ อาร์ ไทปิคัล ทเว็นตี้ เอท เปอร์เซน แอนนวล เปอร์เซนเทจ เรท วาริเอเบิล
อัตราเงินกู้ผันแปรส่วนบุคคลของธนาคารในประเทศไทยอยู่ที่ยี่สิบแปดเปอร์เซนต่อปี

Unsecured loan interest rate is generally higher than secured loan.
อันซีคิว โลน อินเตอเรสท เรท อิส เจเนอรัลลี ไฮเออร์ แดน ซีคิว โลน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำจะสูงกว่าแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Thai favorite loan used to read by loaner for 30 days regards approval in the past years ago.
ไทย เฟเวอเรท โลน ยูส ทู รีด บาย โลนเนอร์ ฟอร์ เทอร์ตี้ เดย์ รีการ์ด แอบพรูปวัล อิน เดอะ พาสต เยียร์ส อโก
การกู้เงินที่ได้รับความนิยมของไทยจะถูกพิจารณาประมาณสามสิบวันเมื่ออดีต

Refinance loans for home mortgage require borrower holding life insurance policy too.
รีไฟแนนซ์ โลนส ฟอร์ โฮม มอร์ทเกจ รีไควร์ บอโรเวอร์ โฮลดิ่ง ไลฟ อินชัวรันซ์ โพลิซี ทู
การกู้เงินจำนองบ้านครั้งใหม่(re)ผู้กู้ต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Have you ever had a loan from bank?
English pronunciation (คำอ่าน) แฮฟว ยู เอเวอร์ แฮด อะ โลน ฟรอม แบงค์
Translation (แปล) คุณเคย กู้เงินธนาคารมั้ย
Thai pronunciation (คำอ่าน) khun khoei ku ngoen thanakhan mai
Tense (รูปกาล) Present perfect
Rule (กฏ) have/has + v.3


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
28 ทเว็นตี้เอ้ท เลขยี่สิบแปด (28)
% เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
30 เธอร์ตี้ สามสิบ (เลข 30)
Ago อะโก adj., adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
Annual แอนนวล ล้มลุก ประจำปี รายปี ทุกปี ไม้ล้มลุก หนังสือประจำปี หนังสือรายปี พืชล้มลุก
Approval อะพรู'เวิล n. การเห็นด้วย, การอนุญาต, การแสดงความพอใจ Synonym: approbation, acceptance, favour Anonym: disapproval)
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Bank แบงคฺ ธนาคาร เอาเงินฝากธนาคาร หาดตื้นๆ ฝั่ง มูลดิน ตลิ่ง
Banks แบงคฺส ธนาคาร เอาเงินฝากธนาคาร หาดตื้นๆ ฝั่ง มูลดิน ตลิ่ง
Borrower บอโรเวอร์ N. ผู้ขอยืม
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Days เดย์ส วัน(หลายวัน)
Every เอเวอรี่ แต่ละ ทั้งหมด
Favorite เฟ'เวอริท n. คนโปรด, ของโปรด, ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน
For ฟอร์ สำหรับ
Generally เจเนอรัลลี่ adv. โดยทั่วไป, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ, ซึ่งไม่ได้เจาะจง
Has แฮส มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it)
Higher ไฮเออร์ adj. สูงกว่า, รุนแรงกว่า, ใหญ่กว่า, แพงกว่า
Holding โฮล'ดิง n. การยึด, การครอบครอง, สิ่งยึด, ที่ดินที่เช่านา. Synonym: . holdings ทรัพย์สิน
Home โฮม ภายในครัวเรือน บ้าน มุ่งไปที่บ้าน
Homeowners โฮมโอนเนอร์ เจ้าของบ้าน
In อิน ใน
Insurance อินชัวรันซ การประกัน
Interest อิน'เทอริสทฺ n. ความสนใจ, เรื่องที่น่าสนใจ, บุคคลที่น่าสนใจ, ผลประโยชน์, สิทธิตามกฎหมาย, ลักษณะสำคัญ, ดอกเบี้ย, อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ, เกี่ยวข้อง, นำเข้ามาร่วม
Is อิส เป็น อยู่ คือ
Life ไลฟว์ ชีวิต อายุการใช้งานของสิ่งของ
Loan โลน เงินกู้ การให้ยืม ให้กู้ ให้กู้(เงิน สิ่งของ)
Loaner โลน'เนอะ n. ผู้ให้ยืม, เจ้าหนี้
Loans โลน เงินกู้ การให้ยืม ให้กู้ ให้กู้(เงิน สิ่งของ)
Mortgage มอร์เกจ จำนอง การจำนอง
Of ออฟ ของ
Past พาสต์ อดีต เมื่อก่อน แต่ก่อน ผ่าน ล่วง คล้อย เลย พ้นไป อดีตกาล ประวัติ ติด
Personal เพอ'ซะเนิล adj. ส่วนตัว, ส่วนบุคคล, เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) , เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) , บุคคลในข่าว Synonym: individual, private, bodily, carnal
Policy โพลิซี กรมธรรม์ประกันภัย นโยบาย อุบาย
Rate เรท อัตรา ประเมิน กำหนดขั้น ตีราคา เก็บภาษี ต่อว่า
Read รีด {read/red, read/red, reading, reads} vt., vi. อ่าน, อ่านออกเสียง, เข้าใจความหมาย, ทำนาย, คาดการณ์, ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก Synonym: decipher, peruse
Refinance รีไฟแนนซ์ VT. กู้เงินใหม่
Regards รีการ์ด'ส vt. พิจารณา, ถือว่า, เห็นว่า, จ้องมอง, เอาใจใส่, นับถือ, เคารพ vi. สนใจ, จ้องมอง n. การอ้างอิง, ความสัมพันธ์, ความคิด, ความสนใจ, การมอง,การจ้องมอง, ความนับถือ, ความเคารพ, ไมตรีจิต Synonym: . regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
Require รีไคว'เออะ vt., vi. ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอร้อง, เรียกร้อง, กำหนด
Secured ซีเคียว'เออะดฺ adj. มั่นคง, มั่นใจ, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไว้ใจได้, เชื่อถือได้, วางใจได้, ไร้กังวล, แน่นอ vt. ได้มา, เอามา, ทำให้ได้ผล, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, รับรอง, รับประกัน, จับกุม, มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย, เข้าเวรประจำการ
Thai ไทย คนไทย ภาษาไทย
Thailand ไทยแลนด์ ประเทศไทย
Than แธน กว่า(ใช้ในการเปรียบเทียบ)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Too ทู อีกด้วย มากเกินไป อย่างมาก ด้วยเหมือนกัน
Typical ทิพ'พิเคิล adj. เป็นตัวอย่าง, เป็นแบบฉบับ, เป็นสัญลักษณ์, เข้ากับแบบหรือตัวอย่าง.
Unsecured อันซีเคียว'เออะดฺ adj. ไม่มั่นคง,ไม่มั่นใจ,ไม่แน่นหนา, ไม่ปลอดภัย, ไม่ไว้ใจได้, ไม่น่าเชื่อถือได้
Used ยูสด์ ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้ (ช่อง 2 ของ use)
Variable แว'ระเบิล adj. เปลี่ยนแปลงได้, ผันแปรได้, ไม่แน่นอน, ขึ้น ๆ ลง ๆ , แปรปรวน, เปลี่ยนรูปได้, (ดาวฤกษ์) เปลี่ยนแปลงในความสว่าง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับตัวแปร. n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้, ตัวแปร, ลมที่ผันแปร. Synonym: . variability n. variableness n. Variably
Years เยียร์ส หลายปี
This ดิส นี้
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Us อัส เรา
Want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
Watch วอทชฺ vt. vi., n. (การ) เฝ้า, ดู, ชม, จ้องมอง, รอคอย, ระมัดระวัง, เฝ้ายาม , นาฬิกาข้อมือ, การเฝ้ายาม, การดูแล, เวลาอยู่เวรในเรือ, คนยาม, กะเวลา, ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง)
We วี พวกเรา
What วอท อะไร
Where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
With วิท ร่วมกับ กับ
Would วูล์ด จะ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
See more:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น